logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Informacja jak uzyskać uprawnienia do pobierania numerów recept

Informacja jak uzyskać uprawnienia do pobierania numerów recept

I.    Osoba uprawniona (lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer, farmaceuta, pielęgniarka i położna), która nie posiadała dotychczas upoważnienia MOW NFZ do wystawiania recept refundowanych, w celu nadania uprawnienia do pobierania numerów recept powinna:

 1. za pośrednictwem strony internetowej wypełnić wniosek o dostęp do Portalu (formularz wniosku dla pracownika),
 2. podpisać wniosek poprzez profil zaufany lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym + dołączyć wymagane dokumenty (wymienione w punkcie 4) w formie załączników,
 3. przekazać wypełniony wniosek elektronicznie (za pośrednictwem strony internetowej) wraz załącznikami,
 4. dołączyć do wniosku następujące kopie dokumentów:
 • kopia prawa wykonywania zawodu,
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie specjalizacji oraz w  przypadku pielęgniarki lub położnej dodatkowo:
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenia studiów wyższych zawodowych,
 • kopia zaświadczenie o odbyciu kursu ordynowania leków i wypisywania recept.  

Dokumenty można przekazać także poprzez  ePUAP Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie (adres skrytki: /016ndson16/skrytka).

Jeżeli podpisanie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym wypełnionego wniosku jest niemożliwe należy go wydrukować, własnoręcznie podpisać i złożyć osobiście w Oddziale (okazując się dokumentem tożsamości) wraz kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe (wymienione w punkcie 4).

Wniosek  w wersji papierowej składa się w siedzibie Oddziału lub delegatury terenowej właściwej ze względu miejsce zamieszkania (w przypadku występowania z wnioskiem o uprawnienia do pobierania recept wyłącznie „pro auctore” i „pro familiae”) lub właściwej ze względu miejsce udzielania świadczeń.

Miejsce składania dokumentów w postaci papierowej:

 • Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
 • Delegatura w Ciechanowie: ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
 • Delegatura w Ostrołęce: ul. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka
 • Delegatura w Płocku: ul. Padlewskiego 18 c, 09-402 Płock
 • Delegatura w Radomiu: ul. Piastowska 4, 26-617 Radom
 • Delegatura w Siedlcach: ul. Piłsudskiego 4, 08-110 Siedlce

II.    Osoba uprawniona, która posiada aktywny pin i hasło do Systemu Numerowanych Recept Lekarskich (posiadała umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych, ale nie złożyła do 30 września 2018 r „wniosku o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept”):

 1. loguje się do Systemu Numerowanych Recept Lekarskich na dotychczasowy PIN i hasło;
 2. w zakładce: „Współpraca z NFZ – Uprawnienia do recept” generuje „Wniosek o uzyskanie uprawnień do pobierania numerów recept”;
 3. przekazuje wniosek elektronicznie za pośrednictwem Systemu Numerowanych Recept Lekarskich (zakładka „Wnioski- pozostałe wnioski” funkcja „Przekaż”);
 4. drukuje wygenerowany wniosek i go podpisuje ;
 5. przekazuje wydrukowany i podpisany Wniosek do Oddziału lub delegatury terenowej:
 • właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (w przypadku występowania z wnioskiem o uprawnienia do pobierania recept wyłącznie pro auctore i pro familiae) lub
 • właściwej ze względu na miejsce udzielania świadczeń

       6. dołącza do wniosku następujące kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe:

 • kopia prawa wykonywania zawodu,  
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie specjalizacji

oraz w  przypadku pielęgniarki lub położnej dodatkowo:

 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenia studiów wyższych zawodowych
 • kopia zaświadczenie o odbyciu kursu ordynowania leków i wypisywania recept.  

„Wniosek o uzyskanie uprawnień do pobierania numerów recept” można również podpisać za pośrednictwem profilu zaufanego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym + dołączyć wymagane dokumenty (wymienione w punkcie 6) w formie załączników oraz przesłać na adres: lub adres skrytki ePUAP: /016ndson16/skrytka).


III.    Osoba uprawniona, która posiadała dostęp  do Systemu Numerowanych Recept Lekarskich, ale utraciła pin i hasło (przy próbie logowania system wskazuje błędny pin i hasło) powinna:

 1. wypełnić „Wniosek o wygenerowanie nowego hasła dla pracownika medycznego” (pod oknem logowania),
 2. wydrukować i podpisać wniosek (odręcznie) lub elektronicznie (za pośrednictwem profilu zaufanego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
 3. przesłać podpisany wniosek na jeden z poniższych sposobów:
 • podpisany odręcznie w formie skanu/zdjęcia na adres e-mail:
 • podpisany elektronicznie na adres skrytki ePUAP: /016ndson16/skrytka  

IV. Osoby uprawnione do wystawiania recept, które chcą uzyskać uprawnienia do pobierania numerów recept pro auctore i pro familiae, ale nie mają możliwości korzystania z Portalu NFZ

W szczególnych przypadkach, uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept przez osoby uprawnione w trybie pro auctore i pro familiae, jest możliwe bezpośrednio w oddziale Funduszu, na podstawie dokumentów złożonych wyłącznie w formie papierowej.

W celu uzyskania uprawnienia należy zgłosić się do Oddziału lub delegatury terenowej właściwej ze względu miejsce zamieszkania  z dokumentem tożsamości oraz z następującymi dokumentami potwierdzających uprawnienia zawodowe:

 • kopia prawa wykonywania zawodu + oryginał do wglądu,  
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie specjalizacji + oryginał do wglądu

oraz w  przypadku pielęgniarki lub położnej dodatkowo:

 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenia studiów wyższych zawodowych + oryginał do wglądu
 • kopia zaświadczenie o odbyciu kursu ordynowania leków i wypisywania recept.

Miejsce składania dokumentów w postaci papierowej:

 • Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
 • Delegatura w Ciechanowie: ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
 • Delegatura w Ostrołęce: ul. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka
 • Delegatura w Płocku: ul. Padlewskiego 18 c, 09-402 Płock
 • Delegatura w Radomiu: ul. Piastowska 4, 26-617 Radom
 • Delegatura w Siedlcach: ul. Piłsudskiego 4, 08-110 Siedlce.

Szczegółowy tryb postępowania i zasady nadawania numerów recept oraz uprawnienia do pobierania numerów recept z wykorzystaniem Portalu Personelu określa w szczególności rozdział 2 i 3 Zarządzenia Nr 80/2016/DGL Prezesa NFZ w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty oraz Zarządzenie nr 58/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  zmieniające zarządzenie w sprawie trybu  i  sposobu  postępowania  dotyczącego nadawania  osobom  uprawnionym  unikalnych  numerów identyfikujących

Zarządzenie Nr 80/2016/DGL Prezesa NFZ

Szczegółowy tryb uzyskiwania dostępu do Portalu NFZ określa Regulamin korzystania z Portalu NFZ przez pracowników medycznych, stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia zmienionego Zarządzeniem Nr 81/2016/DSOZ Prezesa NFZ oraz Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 57/2020/DSOZ.

Zarządzenie Nr 45/2009/DSOZ Prezesa NFZ
Zarządzenie Nr 81/2016/DSOZ Prezesa NFZ
Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 57/2020/DSOZ