logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Programy lekowe

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych organem uprawnionym do podejmowania decyzji w zakresie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych jest Minister Zdrowia w trybie i na zasadach w niej określonych.

Program lekowy to świadczenie gwarantowane. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem wybranych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych.

Choroby nieonkologiczne

Choroby onkologiczne

Treść każdego programu lekowego jest publikowana jako załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Obwieszczenia Ministra Zdrowia lista leków refundowanych

Opis programu lekowego obejmuje informacje dotyczące kryteriów kwalifikacji do programu lekowego, kryteriów wyłączenia z programu, dawkowania leków w ramach programu, monitorowania wyników leczenia, monitorowania wyników programu, a także czasu leczenia w programie.

Kwalifikacji do leczenia w programie dokonuje lekarz z ośrodka posiadającego umowę na realizację programu w oparciu o kryteria zawarte w opisie programu lekowego.

Realizacja i finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy świadczeniodawcą a oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Świadczenia z zakresu programów lekowych wykonywane są w trybie:

  1. ambulatoryjnym;
  2. jednodniowym – wyłącznie w przypadku, gdy cel terapii nie może być osiągnięty przez leczenie prowadzone w trybie ambulatoryjnym;
  3. hospitalizacji – wyłącznie w przypadku, gdy cel terapii nie może być osiągnięty przez leczenie prowadzone w trybie jednodniowym lub w trybie ambulatoryjnym.

Szczegółowe warunki realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe określone są w Zarządzeniu nr  31/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe (z późn. zm.)

Zarządzenia Prezesa NFZ

Informacje w odniesieniu do każdego programu lekowego, dotyczące m.in. miejsc udzielania świadczeń wraz z ich adresami i telefonami oraz informacje z zakresu pierwszego wolnego terminu u poszczególnych świadczeniodawców znajdują się w Ogólnopolskim Informatorze o Terminach Leczenia.

Informacje o terminach leczenia są przekazywane do NFZ przez placówki medyczne.

Ponadto Narodowy Fundusz Zdrowia zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o każdej zawartej umowie, z uwzględnieniem rodzaju, liczby i ceny zakupionych świadczeń oraz maksymalnej kwoty zobowiązań Funduszu wobec świadczeniodawcy wynikającej ze wszystkich zawartych umów.

Informator o zawartych umowach