logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Jak złożyć skargę?

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

WAŻNE! Pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w procesie leczenia.

Skargi dotyczące sposobu leczenia można kierować do:

 • dyrektora/kierownika podmiotu leczniczego,
 • rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy przy Okręgowej Izb Lekarskiej
 • Rzecznika Praw Pacjenta. 

­­­­­­­­­


Zgłoszenia które my rozpatrujemy mogą dotyczyć:

Skarg dotyczących naruszenia praw świadczeniobiorców w zakresie:

 • udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie;
 • przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw przez Fundusz;
 • zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez pracowników Funduszu.

Wniosków w sprawach m.in.:

 • ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • wzmocnienia praworządności,
 • zapobiegania nadużyciom,
 • związanych z lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Krok 1. Przygotuj pisemną skargę

Pismo powinno zawierać następujące informacje:

 • dane osobowe i adresowe skarżącego
 • dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy
 • precyzyjny opis zdarzenia
 • w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

Uwaga! Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.*

*§ 8.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46)

Krok 2. Złóż skargę

Skargi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub ustnej do protokołu:

 • W siedzibie lub pocztą: Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.
 • Pocztą elektroniczną na adres:
 • Poprzez ePUAP: /016ndson16/SkrytkaESP
 • W delegaturach Oddziału (Ostrołęka, Siedlce, Radom, Ciechanów i Płock) w dniach i godzinach:

poniedziałek

8-18

wtorek

8-16

środa

8-16

czwartek

8-16

piątek

8-16

Informacje na temat procedury składania i rozpatrywania skarg można uzyskać w Dziale Skarg i Wniosków: tel. 22 279 75 78.

Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców przyjmuje interesantów
w sprawach skarg w poniedziałki w godz. 14.00-17.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania. W celu umówienia się na rozmowę należy kontaktować się z sekretariatem pod numerem 22 279 78 10.

Krok 3. Czekaj na informację

Czekaj na pisemną informację o sposobie rozpatrzenia skargi.

PAMIĘTAJ! Jeśli podejrzewasz naruszenie praw pacjenta, zwróć się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie przy ul. Młynarskiej 46.
Skontaktuj się z Telefoniczną Informacją Pacjenta pod numerem 800 190 590 lub odwiedź stronę internetową

Przypominamy, że Oddział NFZ w ramach rozpatrywania skarg nie może:

 • podejmować interwencji u świadczeniodawcy (np. telefonicznych),
 • wpływać na sposób leczenia bądź ingerować w decyzje medyczne lekarzy/ pielęgniarek/położnych (np. spowodować wydania przez lekarza skierowania na badania/do poradni specjalistycznej),
 • dokonywać przesunięć w kolejkach oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej,
 • karać dyscyplinarnie pracowników podmiotów leczniczych (należy to do dyrektorów/kierowników danej placówki),
 • dokonywać zwrotu poniesionych kosztów leczenia nawet w sytuacjach, gdy opłaty pobrane zostały niezasadnie (możemy jedynie wyciągnąć konsekwencje w stosunku do świadczeniodawców, przewidziane w zawartych umowach).

Masz wątpliwości – zapytaj. Pracownicy Działu Skarg i Wniosków służą pomocą, radą i doświadczeniem.