logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

"Recepta na Ruch" – informacja o ogłoszeniu naboru wniosków

12-02-2024

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW O REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO „RECEPTA NA RUCH”

12 lutego 2024 r. został otwarty nabór wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego „Recepta na Ruch” na obszarze województwa mazowieckiego.

Materiały dostępne są na stronie internetowej Oddziału w zakładce:

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego OW NFZ

Kod postępowania nr 07-24-000065

Zaproszenie skierowane jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów, spełniających wymagania określone w:

 • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2023 r. w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch” (Dz.U. z 2023, poz. 2247 z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem pilotażowym”

oraz

 • zarządzeniu Nr 179/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch” z późn.zm. zwane dalej „zarządzeniem pilotażowym”.

INFORMACJE O PROGRAMIE PILOTAŻOWYM

Na Mazowszu programem zostanie objętych maksymalnie 2 157 świadczeniobiorców.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu, do czasu osiągnięcia limitu pacjentów przewidzianego w programie.

Realizacja programu pilotażowego trwa 24 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia

pilotażowego (tj. do 19 października 2025 roku), przy czym, umowy na jego realizację mogą być zawarte najpóźniej na 6 miesięcy przed zakończeniem programu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW

 1. Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej, w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz, zgodnie z postanowieniami zarządzenia pilotażowego;
 2. Wniosek wraz z płytą CD i załącznikami należy zapakować w kopertę, którą należy opatrzyć kodem postępowania, oraz opisem „Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego z zakresu „Recepta na ruch” i danymi identyfikującymi wnioskodawcę (pełna nazwa, adres siedziby).
 3. Wnioskodawca składa w Oddziale jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego; w przypadku chęci realizacji programu w różnych miejscach udzielania świadczeń na terenie działania MOW NFZ - uwzględnia we wniosku każde z tych miejsc.
 4. Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia: ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa.
 5. Oddział Funduszu weryfikuje spełnianie warunków wymaganych do realizacji pilotażu – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

DODATKOWE INFORMACJE / ISTOTNE UWAGI

1. do wniosku należy dołączyć podpisane przez osoby reprezentujące wnioskodawcę:

2. podmioty wykonujące działalność leczniczą, które chcą nawiązać współpracę z MOW, powinny zapoznać się z Instrukcją uzyskania dostępu do Portalu Świadczeniodawcy dostępną na stronie internetowej Oddziału oraz zwrócić się do Oddziału z wnioskiem o udostępnienie konta w portalu NFZ (SZOI).

Jak uzyskać dostęp do SZOI

3. przed złożeniem wniosku należy zweryfikować spełnienie wszystkich warunków udzielania świadczeń objętych programem, w tym m.in. czy wnioskodawca zapewnia kriokomorę w lokalizacji.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH:

 1. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 146), zwana dalej „ustawą o świadczeniach”;
 2. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2465 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Recepta na ruch” z dnia 12 października 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2247 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1194 z późn. zm.);
 5. Zarządzenie nr 179/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie programu pilotażowego „Recepta na ruch”;
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej – (Dz. U. z 2021 r. poz. 265 z późn. zm.);
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r., poz. 866 ze zm.);
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1728).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Lecznictwa Ambulatoryjnego MOW NFZ w Warszawie pod numerami: (22) 279 76 75; (22) 279 75 18; (22) 279 75 63; (22) 279 67 24.


Do pobrania:

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego "Recepta na Ruch"

Wszystkie aktualności