logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach pilotażu EDM

06-10-2020

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach pilotażu EDM

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z postanowieniami Zarządzenia Nr 102/2020/DEF z dnia 7 lipca 2020 roku (z późn. zm.) w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM, informuje o możliwości składania WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców, posiadających:

 • zawarte z Centrum e-Zdrowie Porozumienie dotyczące uczestnictwa w Pilotażu EDM, oraz
 • zawartą z MOW NFZ umowę o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM zwanej dalej ,,umową”,

na zakup w 2020 roku urządzeń informatycznych lub oprogramowania lub usług związanych z uruchomieniem raportowania ZM lub prowadzeniem wymiany EDM, lub szkoleń, pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł.

W celu sprawnego procedowania wniosków, proszę o przyjęcie do wiadomości następujących informacji porządkowych – uprawniony Świadczeniodawca, składa do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

 • wniosek o udzielenie dofinansowania w postaci papierowej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do umowy,
 • specyfikację dofinansowania w postaci papierowej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do umowy,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.:
  • urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub
  • usług związanych z uruchomieniem raportowania ZM (zdarzeń medycznych) lub prowadzeniem wymiany EDM (elektronicznej dokumentacji medycznej), lub
  • szkoleń
 • potwierdzenie wystawione przez Centrum e-Zdrowie, dotyczące spełnienia warunku zawartego w porozumieniu z Centrum, w zakresie minimalnej liczby zaraportowanych ZM, uprawniających do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wszelkie dokumenty winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania jednostki zgodnie z właściwymi przepisami (w przypadku podpisu złożonego na mocy pełnomocnictwa proszę o jego dołączenie).

Dodatkowo (wyłącznie celem przyspieszenia weryfikacji danych), prosimy o przesłanie dokumentów w formie: pliku PDF oraz pliku edytowalnego, na następujący adres mailowy:

 

 

Tytuł wiadomości winien rozpoczynać się od numeru umowy. o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM.

Wraz z ww. dokumentami uprawniony Świadczeniodawca składa podpisany następujący dokument: Zgoda na doręczanie oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W załączeniu:

wzór edytowalny wniosku

wzór edytowalny specyfikacji

wzór zgody

Zarządzenia:

Zarządzenie Nr 102/2020/DEF
Zarządzenie Nr 128/2020/DEF

W celu efektywnego procedowania wniosków wszelkie informacje o wynikach rozpatrzenia wniosku a także o ewentualnych koniecznościach złożenia korekt bądź uzupełnień będą przekazywane za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanej w Zgodzie.

Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: DOFINANSOWANIE INFORMATYZACJI – PILOTAŻ EDM od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w Kancelarii Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie przy ulicy Chałubińskiego 8 – w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Jeżeli wniosek jest wysyłany za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Oddział zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia wniosku ponosi Wnioskodawca (liczy się data wpływu do Oddziału).
 

Wszystkie aktualności