logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie zgłoszenia zakończenia działalności apteki

19-05-2021

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ w Warszawie informuje, że w związku z obowiązkiem apteki przekazania do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zgłoszenia zakończenia umowy na realizację recept, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 roku „o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” (Dz.U. z 2021 r. poz. 523 t.j.) w systemie SZOI została uruchomiona nowa funkcjonalność przekazania wniosku o zakończenie umowy wraz z informacją o miejscu przechowywania recept oraz danymi adresowymi osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę po wygaśnięciu umowy.

Mając na uwadze powyższe, w sytuacji zakończenia działalności apteki, w systemie SZOI należy dodać wniosek w zakładce: Umowy -> Zakończenie umowy na realizację recept -> Dodawanie Wniosku -> Zakończenie umowy.

We wniosku należy uzupełnić następujące dane:

 1. data zakończenia działalności;
 2. przyczyna zakończenia umowy;
 3. data zakończenia pełnienia funkcji kierownika;
 4. miejsce przechowywania recept;
 5. osoba reprezentującej podmiot;
 6. osoba upoważniona do wydania recept w razie nieobecności osoby reprezentującej podmiot.

Do utworzonego wniosku należy dodać załączniki:

 1. Kserokopię decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie o wygaśnięciu/cofnięciu/stwierdzeniu nieważności zezwolenia na prowadzenie apteki - w przypadku gdy decyzja jest podstawą do zakończenia umowy;
 2. Oświadczenie o zakończeniu pełnienia funkcji kierownika.

Wprowadzony wniosek należy przekazać za pośrednictwem systemu SZOI oraz  wydrukować, podpisać przez osobę reprezentującą podmiot prowadzący aptekę i złożyć do Oddziału Funduszu wraz z ww. załącznikami.

Na podstawie przedmiotowego wniosku „Umowa na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę” zostanie zakończona, a podmiot prowadzący aptekę, który był stroną niniejszej umowy, zostanie
o tym fakcie poinformowany na piśmie.

Ponadto Mazowiecki OW NFZ przypomina, iż zgodnie z art. 127da Ustawy z dnia 6 września 2001 roku „Prawo Farmaceutyczne” (Dz.U.z 2020 r. poz. 944 t.j.) „Karze pieniężnej w wysokości do 2000 zł podlega podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny, który wbrew przepisowi: 1)art. 47a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych nie powiadamia oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który zawarł z tym podmiotem umowę na realizację recept, o aktualnych danych adresowych osoby reprezentującej dany podmiot lub danych osoby upoważnionej do wydania recept w razie nieobecności osoby reprezentującej ten podmiot w terminie 7 dni od dnia, w którym dane te uległy zmianie”.

Wszystkie aktualności