logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Informacja dla świadczeniodawców realizujących w 2021 r. umowy ZPO – dodanie nowych miejsc udzielania świadczeń i podwykonawców

20-11-2020

Informacja dla świadczeniodawców realizujących w 2021 roku umowy ZPO dodanie nowych miejsc udzielania świadczeń i podwykonawców

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostały udostępnione materiały informacyjne (w tym plik o rozszerzeniu .zpo – zapytanie aktualizacyjne) stanowiące podstawę sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2021 w programie NFZ-KO.

nr postepowania: 07-21-000006/ZPO/12/2/06

 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
 • Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej
 • Zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej
 • Zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu

Sposób przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej

Świadczeniodawca zobowiązany jest do:

1) aktualizacji potencjału (SZOI),

2) wygenerowania profilu świadczeniodawcy (SZOI),

3) pobrania i instalacji aplikacji ofertowej NFZ-KO,

4) zaimportowania do NFZ-KO profilu świadczeniodawcy wygenerowanego w SZOI,

5) pobrania zapytania ofertowego i zaimportowania go do NFZ-KO,

6) przygotowania w NFZ-KO formularza dokumentacji aktualizacyjnej w wersji papierowej i elektronicznej na podstawie zapytania ofertowego oraz profilu świadczeniodawcy,

7) zapisania wersji elektronicznej dokumentacji aktualizacyjnej na nośniku elektronicznym (płycie CD lub DVD) w sposób zapewniający trwałość zapisu informacji, z opisem zawierającym następujące informacje: 

a) napis: „dokumentacja aktualizacyjna”,

b) nazwa i adres świadczeniodawcy,

c) numer i przedmiot postępowania,

8) wydrukowania wszystkich części (I, II, III, IV, V, VI) formularza dokumentacji aktualizacyjnej, zgodnej z wersją elektroniczną, a następnie opatrzenia każdej ze stron czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką imienną świadczeniodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania,

9) wydruk dokumentacji aktualizacyjnej wraz z płytą CD lub DVD oraz dokumenty formalnoprawne, świadczeniodawca zobowiązany jest umieścić w zaklejonej kopercie. Koperta ta winna być opatrzona wydrukiem „Oznaczenie wniosku”, pochodzącym z programu NFZ-KO zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.

Do dokumentacji aktualizacyjnej należy dołączyć:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób personelu (nie dotyczy   magistrów i techników farmacji zatrudnionych w aptekach realizujących umowę jako podwykonawca),
 • w przypadku kwalifikacji nabytych w ramach wymaganych kursów, wymienionych w załączniku nr 7 do Zarządzenia 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne z późn. zm. – zwanym dalej zarządzeniem, kserokopie dokumentów potwierdzających odbyte kursy, zawierające informację o liczbie godzin kształcenia,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy (a nie doświadczenie) - określone w załączniku nr 7, do zarządzenia, który należy uzupełnić również w wersji elektronicznej (SZOI),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających prawo do lokalu,
 • kserokopie umów podwykonawczych zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie,
 • oświadczenie wnioskodawcy, zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia,
 • oświadczenie wnioskodawcy o wpisach do rejestrów, zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia,
 • kserokopię aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136 b ust. 2 ustawy,
 • oryginał pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo
  do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem – w przypadku gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Kserokopie składanych dokumentów formalnoprawnych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

Wnioskodawca obowiązany jest do złożenia w danym oddziale Funduszu wyłącznie jednego wniosku dotyczącego danego zakresu świadczeń, które będą realizowane w miejscach udzielania świadczeń znajdujących się na obszarze właściwości tego oddziału Funduszu.

W przypadku, gdy świadczeniodawca zgłasza kilka miejsc udzielania świadczeń, składa jeden wniosek, uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń (jedna koperta).

Wnioskodawcy ubiegający się o dodanie do umowy nowych miejsc udzielania świadczeń oraz nowych podwykonawców od 1 stycznia 2021 roku, proszeni są o złożenie wniosków aktualizacyjnych do dnia 3 grudnia 2020 roku.

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Oddział Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Umowa obowiązuje od pierwszego dnia najbliższego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego) rozpoczynającego się po dniu podpisania umowy. Podpisaną umowę udostępnia się w centralnym systemie obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wnioski należy składać drogą pocztową lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie MOW NFZ  w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców zostały określone w Zarządzeniu nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne z późn. zm.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne MOW NFZ w Warszawie: 22 279 79 28; 22 279 79 48; 22 279 79 50; 22 279 79 51; 22 279 67 19;  22 279 79 57.

Do pobrania:
Plik o rozszerzeniu .zpo – zapytanie aktualizacyjne

 

Obowiązujące uregulowania prawne dla świadczeniodawców realizujących umowę 
w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

 

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz.186 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357 z późn. zm.).
 4. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności
  z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz. U. z 2013 r.
  poz. 1570).
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie ( Dz. U. z 2019 r. poz.1267 z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 r. nr 293 poz. 1728).
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866).
 10. Zarządzenie nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne (z późn. zm.).
 11. Zarządzenie Nr 57/2020/DSOZ z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 45/2009/DSOZ w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wszystkie aktualności