logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Aneksowanie umów wieloletnich na 2020 r. w rodzaju ZPO dotyczące nowych miejsc udzielania świadczeń oraz nowych podwykonawców

13-11-2019

Aneksowanie umów wieloletnich na rok 2020 w rodzaju świadczeń zaopatrzenie
w wyroby medyczne dotyczące dodania do umowy nowych miejsc udzielania świadczeń oraz nowych podwykonawców

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostały udostępnione materiały informacyjne (w tym plik o rozszerzeniu .zpo – zapytanie aktualizacyjne) stanowiące podstawę sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2020 w programie NFZ-KO.

Sposób przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej

Świadczeniodawca zobowiązany jest do:

 • zapoznania się z oprogramowaniem obsługującym proces aneksowania umów (program NFZ-KO);
 • uzupełnienia w potencjale świadczeniodawcy danych dotyczących harmonogramu czasu pracy nowego miejsca udzielania świadczeń (SZOI-portal Świadczeniodawcy);
 • uzupełnienia danych dotyczących osób udzielających świadczeń – harmonogram personelu musi być zgodny z harmonogramem miejsca udzielania świadczeń (SZOI-portal Świadczeniodawcy);
 • zaimportowania do NFZ-KO pliku postępowania (plik .zpo – zapytanie ofertowe na rok 2020).
 • zaimportowania do aplikacji NFZ-KO pliku wcześniej pobranego z SZOI – portal Świadczeniodawcy zawierającego dane o potencjale wykonawczym świadczeniodawcy;
 • zaimportowania do aplikacji NFZ-KO pliku pobranego z SZOI – portal Świadczeniodawcy z zestawami produktów handlowych;

1. Świadczeniodawca zobowiązany jest do sporządzenia wersji elektronicznej i papierowej dokumentacji aktualizacyjnej.

2. Wersję elektroniczną dokumentacji aktualizacyjnej Świadczeniodawca zobowiązany jest zapisać na płycie CD lub DVD z rozszerzeniem .ofe – opis płyty powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwa i adres siedziby Świadczeniodawcy;
 • rodzaj umowy i kod postępowania.

Z programu NFZ-KO należy wydrukować:

I.   DANE IDENTYFIKACYJNE  WNIOSKUJĄCEGO
II.  WYKAZ PODWYKONAWCÓW
III. WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
IV. WYKAZ PERSONELU
V.  WYKAZ ASORTYMENTU
VI. SZCZEGÓŁY WNIOSKU

3. Wersja papierowa dokumentacji aktualizacyjnej stanowi wydruk z aplikacji NFZ-KO zgodny z wersją elektroniczną.

4. Wydrukowania wersja papierowa wniosku aktualizacyjnego winna być opatrzona (każda ze stron) czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką imienną wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania.

5. Wydruk dokumentacji aktualizacyjnej wraz z płytą CD lub DVD, Świadczeniodawca zobowiązany jest umieścić w zaklejonej kopercie. Koperta ta winna być opatrzona wydrukiem pochodzącym z programu NFZ-KO „Oznaczenie wniosku”, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.

6. Do dokumentacji aktualizacyjnej należy dołączyć:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób personelu (nie dotyczy magistrów i techników farmacji zatrudnionych w aptekach realizujących umowę jako podwykonawca),
 • w przypadku kwalifikacji nabytych w ramach wymaganych kursów, wymienionych w załączniku nr 7 do Zarządzenia 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne, kserokopie dokumentów potwierdzających odbyte kursy, zawierające informację o liczbie godzin kształcenia,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy – określone w załączniku nr 7 do Zarządzenia 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.
 • kserokopie dokumentów potwierdzających prawo do lokalu,
 • kserokopie umów podwykonawczych zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie,
 • oświadczenie wnioskodawcy, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 r. (prosimy nie modyfikować załącznika).
 • oświadczenie wnioskodawcy o wpisach do rejestrów, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 r. (prosimy nie modyfikować załącznika).
 • kserokopię aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136 b ust. 2 ustawy,
 • oryginał pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem – w przypadku gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.

UWAGA!!

Kserokopie składanych dokumentów formalnoprawnych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

Staż pracy (a nie doświadczenie) personelu zgłoszonego do realizacji świadczeń koniecznie należy uzupełnić w wersji elektronicznej (SZOI), co zostanie odzwierciedlone również                    w wersji papierowej wniosku.

Wnioskodawca obowiązany jest do złożenia w danym oddziale Funduszu wyłącznie jednego wniosku dotyczącego danego zakresu świadczeń, które będą realizowane w miejscach udzielania świadczeń znajdujących się na obszarze właściwości tego oddziału Funduszu.

W przypadku, gdy świadczeniodawca zgłasza kilka miejsc udzielania świadczeń, składa jeden wniosek, uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń (jedna koperta).

Wnioskodawcy ubiegający się o dodanie do umowy nowych miejsc udzielania świadczeń oraz nowych podwykonawców od 1 stycznia 2020 roku proszeni są o złożenie wniosków aktualizacyjnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2019 roku.

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Oddział Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Umowa obowiązuje od pierwszego dnia najbliższego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego) rozpoczynającego się po dniu podpisania umowy. Podpisaną umowę udostępnia się w centralnym systemie obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Złożone dokumenty aktualizacyjne podlegają ocenie przez Zespół do oceny wniosków, jak w postępowaniu o zawarcie umowy.

Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców zostały określone w Zarządzeniu nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne MOW NFZ w Warszawie: 22 279 79 28;  22 279 79 48;  22 279 79 49; 22 279 79 50; 22 279 79 51; 22 279 67 19;  22 279 79 57.

 

Wymagane załączniki oraz wykaz aktów prawnych dostępne poniżej:

Obowiązujące uregulowania prawne   

Instrukcja NFZ-KO

Wszystkie aktualności