logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Aktualności

Opieka medyczna podczas letniego wypoczynku

21-07-2015

W związku z trwającym sezonem wypoczynkowym Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mają prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju. W przypadku wystąpienia trudności w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych należy powiadomić o tym fakcie właściwy terenowo oddział wojewódzki NFZ. Każdy niepokojący sygnał o trudnościach z dostępem do opieki zdrowotnej w czasie pobytu wakacyjnego poza miejscem zamieszkania zostanie przez Fundusz dokładnie zbadany poprzez działania kontrolne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki, skutkujące trudnościami dla świadczeniobiorców w dostępie do opieki medycznej, świadczeniodawcom grożą kary finansowe.  

GDZIE SZUKAĆ POMOCY MEDYCZNEJ ?

Podczas urlopu poza miejscem zamieszkania można korzystać z różnych form pomocy medycznej:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej: można się zgłosić do przychodni, która opiekuje się pacjentami w miejscu pobytu. Poradnie POZ udzielają pomocy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00. W poradni można uzyskać informacje, gdzie szukać pomocy w godzinach wieczornych i w nocy oraz w dni wolne od pracy;
  • nocna i świąteczna opieka zdrowotna: udzielana jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu sprawowania tej opieki, np. tam, gdzie ma najbliżej, niezależnie od tego, gdzie mieszka.  Dyżurujący lekarz przyjmuje na miejscu w poradni (ambulatorium); może też udzielać porad telefonicznie. W wyjątkowych, medycznie uzasadnionych, przypadkach lekarz lub pielęgniarka udają się do domu chorego lub do miejsca jego pobytu. W razie potrzeby dyżurujący lekarz może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego;
  • szpitalny oddział ratunkowy, izba przyjęć:  w razie nagłego urazu lub zachorowania należy udać się do najbliższej szpitalnej izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego. Oddziały te nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub nagłego, poważnego zagrożenia zdrowia;
  • stomatologiczna pomoc doraźna: w razie nagłego bólu zęba czy powikłań związanych z wcześniejszym leczeniem można skorzystać z pomocy stomatologa w jednej z poradni pracujących w ramach doraźnej opieki stomatologicznej. Poradnie pracują w dni powszednie od 19 do 7 rano, a w soboty, niedziele i święta przez całą dobę. Lista poradni jest dostępna na stronie lokalnego oddziału NFZ lub pod numerem infolinii NFZ;
  • pogotowie ratunkowe: w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w innych stanach nagłych należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego,  dzwoniąc na numer 999 lub 112.

 

OPIEKA MEDYCZNA NA KOLONIACH OBOZACH LETNICH

Opiekę medyczną nad dziećmi przebywającymi na obozach i koloniach jest zobowiązany zagwarantować organizator wypoczynku. Gdy tak się nie stanie, zawsze można skorzystać z pomocy miejscowego lekarza, który ma podpisaną umowę z NFZ. Warto to sprawdzić przed wyjazdem na kolonię. Powinno się też przekazać organizatorowi numer PESEL dziecka, niezbędny podczas każdej wizyty u lekarza. Organizator kolonii może także poprosić rodziców o pisemną zgodę na udzielenie dziecku pomocy medycznej (np. w trakcie wizyty u lekarza POZ dziecku musi towarzyszyć jego opiekun prawny). Jeśli dziecko cierpi na chorobę przewlekłą, należy zaopatrzyć dziecko w zażywane przez nie leki oraz pisemnie poinformować opiekunów, na jakie leki lub na co dziecko jest uczulone.

 

Andrzej Troszyński, rzecznik prasowy MOW NFZ

Wszystkie aktualności